Om Ad Fontes

 – akademi for musikk og  liturgi

I løpet av de siste 40 år er det blitt nedlagt et stort arbeid innfor liturgi og gudstjenestefornyelse. Liturgi- og salmebokreformer har nærmest kommet på løpende bånd med til dels banebrytende forandringer, ikke minst når det gjelder musikken. Den siste liturgi-reformen er antagelig den mest omfattende og radikale, ikke minst fordi ny liturgi, ny liturgisk musikk, ny salmebok/koralbok, nye tekstrekker og ny bibeloversettelse kommer samtidig.

Dette skulle utløse en begeistring, en ny vår for gudstjenestearbeid og gudstjenestebesøk i kirken. Situasjonen er dessverre ikke slik. Mange menigheter opplever frustrasjon og krise i forbindelse med gudstjenestearbeidet, og det er mange – også i sentrale kirkelige organer – som sitter med følelsen av en «liturgisk blåmandag».

Det er viktig at det tas noen NYE GREP! Et av de viktigste stikkordene for den siste liturgireformen har vært bredde, ofte forstått som en stor åpenhet for populærkulturen. I kjølvannet av dette er det ingen tvil om at kirken også er blitt mer og mer avhengig av kommersielle uttrykksformer, der f.eks. musikken i stor grad ses på som et middel til å oppnå noe annet (f.eks. større publikum).

I dagens situasjon er det tvingende nødvendig å satse på bredde og dybde samtidig.

Vi må ta musikken – kunsten – på alvor, ikke som middel, men som mål, som en nødvendig del av gudstjenesten fordi «evangeliet må synges» (Luther).

Der himmel og jord møtes

Messen

Min mangeårige erfaring med Ad Fontes-gudstjenester i Oslo Domkirke (gregorianikk, Bach, Mozart, Schubert, Stravinsky m.fl.) har vist at det finnes et vell av musikalsk- liturgiske skatter fra alle epoker som vi har mistet kontakten med, men som på enestående vis kan berike og åpne for det moderne menneskets tilgang til det vesentlige møtet “mellom himmel og jord”. Det trengs en innfallsvinkel til liturgien som ikke primært er dogmatisk/intellektuell, men som går gjennom musikken, den kunstart som mer enn noen kan forbinde seg med ordet og utdype det. Arbeidet med å tilbakeføre kantater og messer til utgangspunktet, til liturgien, har vist en forbausende gjennomslagskraft hos publikum, og samtidig gitt en nyorientering om hva som kan og bør vektlegges innen liturgisk musikk. Vi har så vidt begynt å øse av disse kildene til inspirasjon og nytt liturgisk liv.

Kunsten og kontakten med samfunnet

Det andre sted der “himmel og jord møtes” er i kunsten. For de fleste mennesker er messen og liturgien noe fjernt. Kunsten derimot, er noe alle kan ha tilgang til. Derfor er det viktig at arbeidet med et mer allment kunstnerisk uttrykk går hånd i hånd med det liturgiske, så gudstjenestearbeidet ikke blir sittende fast i et “liturgisk elfenbenstårn”.

To eksempler: Både middelalderens mysteriespill og Bachs kantater og oratorier fant sted i kirkerommet, enten som en del av eller i forlengelsen av gudstjenesten; Dette var i begge tilfeller samfunnsarenaer, der musikken angikk folket. Organisasjonen Ad Fontes’ syn er at det finnes behov for en samfunnsarena for kunst og liturgi der arbeidet med gudstjenesten går parallelt med konserter & sceniske fremførelser som kan formidle dype opplevelser ut over det strengt liturgiske.

Innhold og arbeidsfelter

  1. Serier med Ad Fontes-gudstjenester: Messer med musikk fra alle epoker (fra gregorianikk til vår tid), a capella, med orgel, med orkester og annet.
  2. Kammerkonserter og kåserikonserter: Formålet er å knytte sammen tematikken I konserter og gudstjenester.
  3. Sceniske fremførelser: Helt fra middelalderens mysteriespill har det sceniske element vært et viktig supplement til liturgien for å åpne for kunstens tolkning av menneskelivet. Draumkvedet og «Spillet om enhver» («Jedermann») er slike eksempler, og det finnes en mengde ukjent – og nesten glemt materiale som er interessant å løfte frem i vår samtid.
  4. Seminarer og kurser – Gudstjenestens dramaturgi: Arbeidet med gudstjenesten som form og drama har ikke hatt høy prioritet i Den Norske kirke. Desto viktigere er det å etablere en kurs- og seminarvirksomhet som har dette som ett hovedsynspunkt.

Innspillinger

Det tas sikte på mønster-innspillinger av liturgisk musikk i forb. m. liturgireformen: Serier m. høymessens musikk, liturgens og forsangerens resitasjoner (kollekter, prefasjoner etc.) til hjelp for innøving i den enkelte menighet. Det sier seg selv at slike innspillinger må ha en forbilledlig kvalitet

Organisasjon

Ad Fontes er en medlemsorganisasjon med et styre bestående av følgende personer:
Per Erik K. Brodal, leder
Terje Kvam, nestleder og kunstnerisk ledelse
Marianne Hirsti, kunstnerisk ledelse
Johan Støylen, kasserer
Aagot Stoltz Meyer, sekretær
Erik Årsland, styremedlem
Reidulf Watten, styremedlem

Hvorfor “Akademi”?

Programmene, foredragene, gudstjenestene, sceneproduksjonene og konsertene skal være akademisk fundert, dvs. basert på kvalifisert kunstnerisk og teoretisk forarbeid. Men formen skal ikke være akademisk. Musikk, liturgi, sceniske prosjekter og konserter skal presenteres på en kunstnerisk levende måte for å engasjere et bredt publikum.

Det akademiske anliggende vil ivaretas ved foredrag og kåserier.